ΝΕΑ|2015

Σεπτέμβριος 2015 - Ολοκληρωμένο σύστημα εγκαταστάσεων για την επεξεργασία των αστικών στερεών απορριμμάτων του Δήμου Σόφιας


Την 14/9/2015 εγκαινιάστηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας το έργο «Ολοκληρωμένο σύστημα εγκαταστάσεων για την επεξεργασία των αστικών στερεών απορριμμάτων» του Δήμου Σόφιας στη Βουλγαρία που αφορά τη Μελέτη και κατασκευή εργοστασίου Μηχανικής και Βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων με παραγωγή RDF.

Το έργο είχε υπογραφεί την 21/12/2013 από την Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ – ΗΛΕΚΤΩΡ και το Δήμο Σόφιας, και το συμβατικό τίμημα συμπεριλαμβανομένων αναθεωρήσεων ανήλθε σε € 91 εκατομμύρια. Η υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης που αφορούσε στην μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία της μονάδας διήρκησε 21 μήνες (που αποτελεί επίτευγμα βάσει του μεγέθους του Έργου) σε συνέπεια με το συμβατικό χρονοδιάγραμμα. Η χρηματοδότηση του Έργου καλύφθηκε από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (70%) και από κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (30%). Σημειώνεται ότι οι ανάγκες κεφαλαίου κίνησης της Κοινοπραξίας καθώς και έκδοσης εγγυητικών επιστολών καλύφθηκαν από την Alpha Bank.

Η δυναμικότητα της Μονάδας Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας είναι 410.000 τόνοι Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) ετησίως και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών αστικών αποβλήτων στον κόσμο. Η εν λόγω μονάδα καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου Σόφιας, πληθυσμού περίπου 1.211.000 κατοίκων.

Περιγραφή Έργου

Η μονάδα έχει κατασκευαστεί σε ένα χώρο 106.204 μ² ενώ, η επιφάνεια που καλύπτουν τα κτήρια φτάνει περίπου τα 29.700 μ².

Οι τεχνολογίες αιχμής που ενσωματώνονται στις μεθόδους επεξεργασίας κατατάσσουν το έργο αυτό στην πρώτη θέση των πιο σύγχρονων εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων στην Ευρώπη.

Τα αστικά στερεά απόβλητα παραλαμβάνονται και επεξεργάζονται σε γραμμές λειτουργίας υψηλού επιπέδου αυτοματοποίησης, ώστε να διαχωρίζουν τα απορρίμματα ανάλογα με τη σύσταση του εισερχόμενου ρεύματος. Επίσης, τα συστήματα επεξεργασίας είναι σχεδιασμένα ώστε να λειτουργούν με στόχο τη μεγιστοποίηση ανάκτησης των παραγόμενων προϊόντων και ταυτόχρονα την ελαχιστοποίηση του υπολείμματος που οδηγείται προς υγειονομική ταφή.

Τα παραγόμενα προϊόντα είναι ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτιά, πλαστικά, μέταλλα, γυαλιά), υψηλής ποιότητας δευτερογενές καύσιμο (RDF), και υλικό τύπου compost (Compost Like Output - CLO). Τα υπολείμματα της επεξεργασίας (αδρανή κατά κύριο λόγο) οδηγούνται προς τελική διάθεση στον παρακείμενο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

Η μέθοδος μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

  • Υποδοχή και μηχανική προ-επεξεργασία: Υποδοχή και τροφοδοσία των ΑΣΑ, διαχωρισμός επικινδύνων, ογκωδών και ανακυκλώσιμων υλικών, που είναι κατάλληλα είτε για διάθεση είτε για ανακύκλωση
  • Βιολογική επεξεργασία: Βιοαντιδραστήρες ταχείας βιολογικής σταθεροποίησηςγια την παραγωγή ξηρού κλάσματος (το οποίο θα καταλήξει ως υψηλής ποιότητας δευτερογενές καύσιμο SRF) εφαρμόζοντας πατέντες βιολογικής ξήρανσης και σταθεροποίησης του CLO.
  • Μηχανική μετ-επεξεργασία: Μονάδα μηχανικής επεξεργασίας για την ανάκτηση των ανακυκλώσιμων υλικών και την παραγωγή υψηλής ποιότητας δευτερογενούς καυσίμου SRF

Περιβαλλοντικά Οφέλη

Αναφορικά με τη μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία είναι επιβεβλημένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από οδηγίες, δράσεις και πρωτοβουλίες, η κατασκευή και λειτουργία της μονάδας είναι σε πλήρη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τη διαχείριση απορριμμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα από τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται επιτυγχάνεται: α) ελαχιστοποίηση του υπολείμματος που προορίζεται για υγειονομική ταφή, β)παραγωγή χρήσιμων δευτερογενών προϊόντων, γ) αποφυγή επικίνδυνων υπολειμματικών κλασμάτων, δ) ελαχιστοποίηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ε) θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Κοινωνικά Οφέλη

Στο έργο απασχολήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής περίπου 300 εργαζόμενοι (εκ των οποίων περίπου 120 Έλληνες και 180 αλλοδαποί) ενώ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναμένεται να απασχοληθούν άμεσα περίπου 120 εργαζόμενοι και έμμεσα αναμένεται να απασχοληθούν περίπου 60 άτομα.

Τέλος, η λειτουργία της μονάδας αναμένεται να παρουσιάσει πολλαπλά κοινωνικά οφέλη για τους πολίτες της Σόφιας. Το έργο αυτό με τις τεχνολογίες αιχμής που θα εφαρμόζει θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων τόσο στη Βουλγαρία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και διεθνώς.

Η εκτενής εμπειρία της ΗΛΕΚΤΩΡ στην κατασκευή και τη λειτουργία μονάδων μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων, η τεχνογνωσία στο σχεδιασμό των διεργασιών και ο εξοπλισμός αιχμής που χρησιμοποιήθηκαν στη μονάδα της Σόφια έχουν ως αποτέλεσμα την τεχνολογική υπεροχή του έργου αυτού.

Loading the player ...