ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ|ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Αξιοποίηση βιοαερίου από ΧΥΤΑ στην περιοχή των Άνω Λιοσίων

  Ίδρυση & Σκοπός Εταιρείας
  Η εταιρεία ΒΕΑΛ Α.Ε. είναι σύμπραξη της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. με την Αυστραλέζικη EnergyDevelopmentsLtd με συμμετοχή της κάθε εταιρίας στο μετοχικό κεφάλαιο κατά 50 %. Η ΒΕΑΛ Α.Ε  διαθέτει την εγκατάσταση συμπαραγωγής με καύσιμο βιοαέριο (landfillgas) από το ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί τον Μάρτιο του 2001, με εγκατεστημένη ισχύ 13,8MW, ενώ η επέκτασή της τον Οκτώβριο του 2006 κατά 9,7MW ανέβασε τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ σε 23,5MW, γεγονός που καθιστά το έργο ένα από τα μεγαλύτερα του είδους παγκοσμίως.
  Το συνολικό κόστος της επένδυσης, μαζί με την αρχική εγκατάσταση, ανήλθε σε 35,5 εκατ. Ευρώ, η οποία χρηματοδοτήθηκε από προγράμματα του ΥπΑν κατά 45%.
  Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από την εγκατάσταση πωλείται στο ΛΑΓΗΕ Α.Ε. (Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε), ενώ παράγεται και θερμική ενέργεια από την απορριπτόμενη θερμότητα των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών με τη μορφή ζεστού νερού.

  Περιγραφή  Σταθμού
  Ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αφορούσε στην εγκατάσταση 11 αεριομηχανών DEUTZTBG  620 V16 ηλεκτρικής ισχύος 1.26 MW έκαστη και αποσκοπούσε στην ενεργειακή αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου από τον ΧΔΑ και τον ΧΥΤΑ 1 Άνω Λιοσίων.  Η λειτουργία της πρώτης φάσης ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2001. Το 2005, και με την δυνατότητα αξιοποίησης του βιοαερίου από το ΧΥΤΑ 2 Άνω Λιοσίων, ο σταθμός επεκτάθηκε κατά 9.7 MW με την εγκατάσταση 4 αεριομηχανών GEJenbacher JGC 620, 2,43 MW έκαστη. Ο σταθμός συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 23.5 MW καταναλώνει περίπου 12,000 m3/h βιοαέριο το οποίο αντλείται και οδηγείται στο σταθμό μέσω δικτύου κάθετων και οριζοντίων αγωγών αφού πρώτα υποστεί την κατάλληλη διεργασία ψύξεως και αφύγρανσης πριν εισέλθει στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης.
  Επίσης η ανακτώμενη θερμική ενέργεια από το κύκλωμα ψύξης των μηχανών της νέας εγκατάστασης δύναται να τροφοδοτείται στους εξατμιστές των στραγγισμάτων των ΧΥΤΑ  στην παρακείμενη εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού ιδιοκτησίας του ΕΔΣΝΑ.


  Περιβαλλοντικά οφέλη
  Το κύριο περιβαλλοντικό όφελος από τη λειτουργία του σταθμού έγκειται στο γεγονός της καταστροφής του παραγόμενου μεθανίου (CH4) εντός των ΧΥΤΑ (21 φορές δραστικότερο από το CO2 σε επίδραση στο φαινόμενο του θερμοκηπίου)  με την παράλληλη ενεργειακή αξιοποίηση του για παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. Ο σταθμός ετησίως μπορεί να παράγει περίπου 175,000,000 kWhανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας υποκαθιστώντας ορυκτά καύσιμα που θα απαιτούνταν για την αντίστοιχη παραγωγή ενέργειας με αποτέλεσμα την αποφυγή έκλυσης επιπλέον διοξειδίου του άνθρακα κατά 148,000 t ετησίως.
  Τέλος η δυνατότητα αξιοποίησης της ανακτώμενης θερμικής ενέργειας στους εξατμιστές στραγγισμάτων  μπορεί να προσφέρει εξοικονόμηση κατανάλωσης 400 λίτρων πετρελαίου την ώρα.