ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ|ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Αξιοποίηση βιοαερίου από ΧΥΤΑ στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης

    Ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο στο Χώρο Διάθεσης Απορριμμάτων των Ταγαράδων ανήκει και λειτουργείται 100% από την ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.. Αποτελείται από τα 4 Η/Ζ Deutz TBG 620 v16  συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5 MW.

    Ο σταθμός μπορεί να καταναλώνει περίπου 2,500 m3/h βιοαέριο αντλούμενο μέσω ενός δικτύου κάθετων φρεατίων αναρρόφησης. Το βιοαέριο οδηγείται στο σταθμό διαμέσου του οριζόντιου δικτύου μεταφοράς και αξιοποιείται ενεργειακά από τις μηχανές αφού πρώτα υποστεί κατάλληλη επεξεργασία ψύξης, αφύγρανσης και καθαρισμού. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ αφού ανυψωθεί σε τάση 20 kV από υποσταθμό εντός της εγκατάστασης.